Privacy Policy


  About our Privacy Policy - ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၵ်းပိူင်သုၼ်ႇတူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ ။

We, Us or Our (www.rathshan.com) have been created an online education website service and promotion the basic of education for everyone. For the visitors privacy policy on our website and who are concerned with about how their 'Personal Information' is being used online when they are using our service on our website to be ensure your personal data will not public by anyone, until we have permission from you.

(In Shan Language)
ႁဝ်းၶႃႈ ၊ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ (www.rathshan.com) လႆႈၶူင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼ် (online) ၼႆႉသေ ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉႁႂ်ႈလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လူၺ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆၶႃႈ ။ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မႂ်ႈၸႂ်လွင်ႈဝႃႈ ”ၶေႃႈမုၼ်းလ်ပၵ်းပိူင်သုၼ်ႇတူဝ်” (Psersonal Information) ၵူဝ်လႆႈဢဝ်ပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼ်ၵူႈတီႈတီႈၼႆၼၼ်ႉ ၊ တမ်းၸႂ်ၶႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ လႄႈတေဢမ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၵႂႃႇၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼ်လႆႈၼႆၶႃႈ ။

  What information do we collect? - ႁဝ်းၶႃႈၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းလ်သင်ဝႆႉၽွင်ႈ?

We collect small of information from you when you visit to our website or join us we will asked for enter your name, email address, local address, phone number to help use better management on our website.

(In Shan language)
ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉၶေႃႈမုၼ်းလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ လႄႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ လူင်းသဵၼ်ႈမၢႆၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၊ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတေယွၼ်းႁူမ်ႈသိမ်းဝႆႉၶေႃႈမုၼ်းလ်မၢင်လွင်ႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ဢီးမဵဝ်ႊလ် ၊ တီႈယူႇ ၊ မၢႆၽူၼ်း လႄႈ ဝၼ်းလိူၼ်ပီႊၵိူတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေပွင်ၵၢၼ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁႂ်ႈလီၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ ။

 

  How do we use information? - ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉၶေႃႈမုၼ်းလ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

We may use your information when you are visiting our website and after you visited to measure duration and which you are most interested on our website.

  • To measure duration of your visited
  • To provide and maintain our website Service
  • To improve our website Service
  • To know your intersting on our website Service

(In Shan Language)
ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈမုၼ်းလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမိူဝ်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉယူႇၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ လႄႈဝၢႆးသေၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၶေႃႈမုၼ်းလ်ၸိူဝ်းၼႆႉတေႁူမ်ႈသိမ်းဝႆႉသေႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈၶၢဝ်းယၢမ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမွၵ်ႈႁိုဝ် လႄႈဢၼ်ၽူႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၶဝ်လႆႈၸႂ်သေပိူၼ်ႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈသင်ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃး ။

  • တႃႇတူၺ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၽူႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ ။
  • တႃႇပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် လႄႈလူလမ်ထိင်းသိမ်းဝႆႉဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ ။
  • တႃႇၶူင်သၢင်ႈတိူဝ်းတွၼ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ ။
  • တႃႇႁူႉလွင်ႈဢူႈၶဝ်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းၶဝ်လႆႈၸႂ်သင်ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ ။
 

  How do we protect information? - ႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၶေႃႈမုၼ်းလ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်?

We do not public or share any kind of your privacy data information to third party or other websites. We make it important and securely to protect your personally information.

(In Shan Language)
ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသေ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုၼ်းလ်သုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်ပၼ်တၢင်ႇၵေႃႉ လႄႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတၢင်ႇဢၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈၶႂၢင်ႉတီႈၸဝ်ၶွင်ၼႆၸိုင် ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးဝႆႉယဝ်ႉ ။

 

  Tracking & Cookies Data - လွင်ႈထရႅၵ်ႉၶိင်ႊၸျ် လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းလ်ၵုၵ်ႊၶီႊသ်

We do not use tracking and cookies data to collect your device and computer's hard drive through your Web browser that you are using.

(In Shan Language)
ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉ ပရူဝ်ႊၵရႅမ်ႊထရႅၵ်ႉၶိင်ႊၸျ် လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းလ်ၵုၵ်ႊၶီႊသ် ၵဵပ်းသိမ်းလွင်ႈၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅမ်ႈႁႃဝႅပ်ႉသၢႆႉႁဝ်းၶႃႈ ။