Pronouns (ၽရူဝ်ႊၼၢဝ်ႊၼသ်) ဢမ်ႇၼၼ် တႅၼ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈၵူၼ်း သတ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Pronoun ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉၸႂ်ႉႁွင်ႉတႅၼ်းတၢင်တီႈ ၵူၼ်း သတ်း လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မိူဝ်းယၢမ်းႁဝ်းတေလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၵူၼ်း လွင်ႈသတ်း လႄႈၶူဝ်းၶွင် ၊ ပေႃးပဵၼ်ၽၢႆႇတႆးႁဝ်းသမ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ၶေႃႈတႅၼ်းတၢင် ၼႆယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးၸႂ်ႉတၢင်တီႈၵူၼ်း တေမီးၵူၼ်းၸၢႆး ၵူၼ်းယိင်း လႄႈ ၸုမ်းၶဝ် ၸုမ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၶဝ်မီးၶေႃႈတႅၼ်းတၢင်းဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီလီဝႆႉယူႇယဝ်ႉ၊ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၶႃႈ။

Pronouns - တႅၼ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈ

လွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်တႅၼ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈၼႆႉ တေၸႅၵ်ႇဝႆႉမီးယူႇသၢမ်ထၢၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ( Person ) လႄႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈတေပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်လႆႈၼႄဝႆႉပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ။

First Peron – ( ၾိူတ်ႉသထ်ၽႃႇသၼ်ႊ ) ၵေႃႉထီႉၼိုင်ႈ

Subject Pronouns - ပဵၼ်ၵေႃႉသၢင်ႈ ( သၢပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

I (ဢၢႆ) ၵဝ်ၶႃႈ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

We (ဝီႇ) ၸုမ်းႁဝ်း ( 2 ၵေႃႉ )

Object Pronouns - ၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ (ဢွပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

Me ( မီႇ ) ၵဝ်ၶႃႈ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

Us (ဢၢတ်ႉသ် ) ၸုမ်းႁဝ်း ( 2 ၵေႃႉ )

 

Second Person – ( သေးၵႅၼ်ႉၻ်ၽႃႇသၼ်ႊ) ၵေႃႉထီႉသွင်

Subject Pronouns - ပဵၼ်ၵေႃႉသၢင်ႈ ( သၢပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

you (ယူႊ ) သူ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

you ( ယူႊ ) သူ ( 2 ၵေႃႉ )

Object Pronouns - ၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ (ဢွပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

you ( ယူႊ ) သူ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

you ( ယူႊ ) သူ ( 2 ၵေႃႉ )

 

Third Person – ( တိူတ်ရၻ်ၽႃႇသၼ်ႊ) ၵေႃႉထီႉသၢမ်

Subject Pronouns - ပဵၼ်ၵေႃႉသၢင်ႈ ( သၢပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

he ( ႁီႇ ) မၼ်းၸၢႆး ( 1 ၵေႃႉ )
she ( သျီႇ ) မၼ်းၼၢင်း ( 1 ၵေႃႉ )
it ( ဢိတ်ႉထ် ) မၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

they ( တေႊ ) ၸုမ်းၶဝ် ( 2 ၵေႃႉ )

Object Pronouns - ၵေႃႉလႆႈၶၢမ်ႇ (ဢွပ်ႉၸႅၵ်ႉၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

him ( ႁိမ်း ) မၼ်းၸၢႆး ( 1 ၵေႃႉ )
her ( ႁိူဝ်ႇ ) မၼ်းၼၢင်း ( 1 ၵေႃႉ )
it ( ဢိတ်ႉထ် ) မၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

them ( တႅမ်း ) ၸုမ်းၶဝ် ( 2 ၵေႃႉ )

 

မီးထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Possessive form ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႆႉလၢတ်ႈလွင်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

 

First Peron – ( ၾိူတ်ႉသထ်ၽႃႇသၼ်ႊ ) ၵေႃႉထီႉၼိုင်ႈ

Possessive Adjectives - ၵေႃႉၶႂ်ႈပိူင်ႇ (ၽူဝ်ႇသႅတ်ႉသိပ်ႉဝှ် ဢႅတ်ႉၹႅၵ်ႉထိပ်ႉဝှ်သ်)

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

my (မၢႆႇ) ၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

our ( ဢႃႇဝိူဝ်ႇရ် ) ၶွင်ၸုမ်းႁဝ်း ( 2 ၵေႃႉ )

Possessive Pronouns - ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် (ၽူဝ်ႇသႅတ်ႉသိပ်ႉဝှ် ၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

mine ( မၢႆႊ ) ၶွင်ၵဝ်ၶႃႈ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

ours (ဢႃႇဝိူဝ်ႇရသ် ) ၶွင်ၸုမ်းႁဝ်း ( 2 ၵေႃႉ )

 

Second Person – ( သေးၵႅၼ်ႉၻ်ၽႃႇသၼ်ႊ) ၵေႃႉထီႉသွင်

Possessive Adjectives - ၵေႃႉၶႂ်ႈပိူင်ႇ (ၽူဝ်ႇသႅတ်ႉသိပ်ႉဝှ် ဢႅတ်ႉၹႅၵ်ႉထိပ်ႉဝှ်သ်)

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

your (ယူႊရ် ) ၶွင်သူ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

your ( ယူႊရ် ) ၶွင်သူ ( 2 ၵေႃႉ )

Possessive Pronouns - ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် (ၽူဝ်ႇသႅတ်ႉသိပ်ႉဝှ် ၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ်)

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

yours ( ယူႊရသ် ) ၶွင်သူ ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

yours ( ယူႊရသ် ) ၶွင်သူ ( 2 ၵေႃႉ )

 

Third Person – ( တိူတ်ရၻ်ၽႃႇသၼ်ႊ) ၵေႃႉထီႉသၢမ်

Possessive Adjectives - ၵေႃႉၶႂ်ႈပိူင်ႇ (ၽူဝ်ႇသႅတ်ႉသိပ်ႉဝှ် ဢႅတ်ႉၹႅၵ်ႉထိပ်ႉဝှ်သ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် ) his ( ႁိတ်ႉသ် ) ၶွင်မၼ်းၸၢႆး ( 1 ၵေႃႉ )
her ( ႁိူဝ်ႇရ် ) ၶွင်မၼ်းၼၢင်း ( 1 ၵေႃႉ )
its ( ဢိတ်ႉသ် ) ၶွင်မၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

their ( တေႊရ် ) ၶွင်ၸုမ်းၶဝ် ( 2 ၵေႃႉ )

Possessive Pronouns - ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် (ၽူဝ်ႇသႅတ်ႉသိပ်ႉဝှ် ၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ်)

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

his ( ႁိတ်ႉသ် ) ၶွင်မၼ်းၸၢႆး ( 1 ၵေႃႉ )
hers ( ႁိူဝ်ႇရသ် ) ၶွင်မၼ်းၼၢင်း ( 1 ၵေႃႉ )
its ( ဢိတ်ႉထသ် ) ၶွင်မၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

 

theirs ( တေႊရသ် ) ၶွင်ၸုမ်းၶဝ် ( 2 ၵေႃႉ )

 

Reflexive Pronouns ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉပေႃးႁဝ်းေတလၢတ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း ၸုမ်းၶဝ်ၶိုၼ်းၼႆၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းတေလႆႈၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းသွင်ႉ Reflexive ၼႆယဝ်ႉ။

Reflexive Pronouns - ႁင်းၵူၺ်း (ရီႇၾလႅတ်ႉသိပ်ႉဝှ် ၽရူဝ်ႊၼၢဝ်းသ် )

Singular - ဢၼ်ဢေႇ ( သိင်းၵူးလႃးရ် )

myself ( မၢႆႇသႅဝ်ႉလၾ် ) ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ( 1 ၵေႃႉ )
yourself ( ယူႊရ်သႅဝ်ႉလၾ် ) သူၶိုၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )
himself ( ႁိမ်းသႅဝ်ႉလၾ် ) မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )
herself ( ႁိူဝ်ႇရ်သႅဝ်ႉလၾ် ) မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )
itself ( ဢိတ်ႉထသႅဝ်ႉလၾ် ) မၼ်းၶိုၼ်း ( 1 ၵေႃႉ )

Plural - ဢၼ်ၼမ် ( ၽလူးရ်ရႃးလ် )

ourselves ( ဢႃႇဝိူဝ်ႇရ်သႅဝ်ႉလၾ် ) ၸုမ်းၶဝ်ၶိုၼ်း ( 2 ၵေႃႉ )
yourselves ( ယူႊရ်သႅဝ်ႉလၾ် ) သူၶိုၼ်း ( 2 ၵေႃႉ )
themselves ( တႅမ်းသႅဝ်ႉလၾ် ) ၸုမ်းၶဝ်ၶိုၼ်း ( 2 ၵေႃႉ )

ၸိူဝ်းဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးတၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ မၢင်တီႈၵေႃႈၶေႃႈသပ်းလႅင်းလႄႈၶေႃႈမုၼ်းတေဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႆႈလႄႈသင်ဝႃႈ ပႆႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်လီလွင်ႈ Pronouns, Personal Pronouns ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၵေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ။