15 ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်လႆႈတီႈ very

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈလႆႈဢဝ်တၢင်းၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်ၵၼ်လႆႈ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်ၼႆၶၢႈ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ (very) = (ၼႃႇၼႃႇ) ၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၵႆႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼမ်ၼႆၶႃႈ ၊ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ႉႁဝ်းမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်းဝႃႈ very ၼႆၸွင်ႇတီႈပွင်ႇမၼ်းတေမိူၼ်ၵၼ်ႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ။

ၶေႃႈၵႂၢမ်း ”very”

 1. Very cold ( ၵတ်းတႄႉတႄႉ )
 2. Very colorful ( သီၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ )
 3. Very complete ( ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီတႄႉတႄႉ )
 4. Very confused ( ၵႂင်တႄႉတႄႉ )
 5. Very creative ( မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီတႄႉတႄႉ )
 6. Very crowded ( ၵူၼ်းၼမ်ၵိုၼ်းတႄႉတႄႉ )
 7. Very dangerous ( မီးၽေးၶဵၼ်တႄႉတႄႉ )
 8. Very detailed ( မီးႁူဝ်ယွႆႈလီတႄႉတႄႉ )
 9. Very different ( ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတႄႉတႄႉ )
 10. Very difficult ( ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ )
 11. Very dirty ( ဝူၺ်ႇႁင်ႈတႄႉတႄႉ )
 12. Very dry ( ႁႅင်ႈတႄႉတႄႉ )
 13. Very easy ( ငၢႆႈတႄႉတႄႉ )
 14. Very expensive ( ၵႃႈတႄႉတႄႉ )
 15. Very fast ( ဝႆးတႄႉတႄႉ )

 

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸႂ်ႉတၢင် ”very”

 1. Freezing ( ၵတ်းတႄႉတႄႉ )
 2. Vibrant ( သီၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ )
 3. Comprehensive ( ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီတႄႉတႄႉ )
 4. Perplexed ( ၵႂင်တႄႉတႄႉ )
 5. Innovative ( မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီတႄႉတႄႉ )
 6. Bustling ( ၵူၼ်းၼမ်ၵိုၼ်းတႄႉတႄႉ )
 7. Perilous ( မီးၽေးၶဵၼ်တႄႉတႄႉ )
 8. meticulous ( မီးႁူဝ်ယွႆႈလီတႄႉတႄႉ )
 9. Disparate ( ပႅၵ်ႇပိူင်ႈတႄႉတႄႉ )
 10. arduous ( ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ )
 11. filthy ( ဝူၺ်ႇႁင်ႈတႄႉတႄႉ )
 12. arid ( ႁႅင်ႈတႄႉတႄႉ )
 13. effortless ( ငၢႆႈတႄႉတႄႉ )
 14. costly ( ၵႃႈတႄႉတႄႉ )
 15. swift ( ဝႆးတႄႉတႄႉ )

 

ဢေႃႈၶႃႈၵမ်းၼႆႉၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်းၵူႈၵေႃႉလႆႈလူဢၢၼ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ဝႃႈၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ပေႃးႁဝ်းတေလၢတ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ် လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇႁူႉ ထွႆႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တႄႉမၼ်းၵေႃႈလႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပွင်ႇၸႂ်ႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ။