ႁဵၼ်းလၢႆးၼပ်ႉၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ၼပ်ႉၼိုင်ႈထိုင်လၢၼ်ႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

လၢႆးၼပ်ႉၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် ပုၼ်ႈတႃႇၽူႈတိုၵ်ႉၸိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းယူႇ လႄႈပႆႇမေႃလၢႆးၼပ်ႉ ႞ ထိုင် လၢၼ်ႉ ၼႆၶႃႈ ။ 

တီႈၼႆႉတႄႉလႆႈၼႄဝႆႉပၼ်လၢႆးတႅမ်ႈမၼ်း လႄႈလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်လူဢၢၼ်ႇမၼ်းဝႆႉတီႈၼၼႂ်းၶွင်ႉ တူဝ်ၼပ်ႉ Cardinal ၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်တေပွင်ႇၸႂ် လႄႈမေႃၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၼႆၶႃႈ ။

တူဝ်ၼပ်ႉၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း

 Number – တူဝ်ၼပ်ႉ Cardinal – တူဝ်ၼပ်ႉလိၵ်ႈ Ordinal – တူဝ်ၼပ်ႉၵပ်းတၢမ်း Meaning – တီႈပွင်ႇ
1 one – ဝၼ်း first   ၼိုင်ႈ 
2 two  – ထူး second သွင်
3 three  – တရီး third သၢမ်
4 four  – ၾူဝ်းရ် fourth သီႇ
5 five  – ၾၢႆႉၾ် fifth ႁႃႈ
6 six  – သိၵ်ႉၶသ် sixth ႁူၵ်း
7 seven  – သေးဝႅၼ်ႉ seventh ၸဵတ်း
8 eight  – ဢဵတ်ႉထ် eighth ပႅတ်ႇ
9 nine  – ၼၢႆႉ ninth ၵဝ်ႈ
10 ten  – ထႅၼ်း tenth သိပ်း
11 eleven  – ဢိလႄးဝႅၼ်ႉ eleventh သိပ်းဢဵတ်း
12 twelve  –  ထဝႅဝ်းလ် twelfth သိပ်းသွင်
13 thirteen  – တိူတ်ႉရ်ထိၼ်ႇ thirteenth သိပ်းသၢမ်
14 fourteen  – ၾူဝ်းရ်ထိၼ်ႇ fourteenth သိပ်းသီႇ
15 fifteen  – ၾိပ်ႉၽ်ထိၼ်ႇ fifteenth သိပ်းႁႃႈ
16 sixteen  – သိၵ်ႉၶ်ထိၼ်ႇ sixteenth သိပ်းႁူၵ်း
17 seventeen  – သေးဝႅၼ်ႉထိၼ်ႇ seventeenth သိပ်းၸဵတ်း
18 eighteen  – ဢဵတ်ႉထ်ထိၼ်ႇ eighteenth သိပ်းပႅတ်ႇ
19 nineteen  –  ၼၢႆႉထိၼ်ႇ nineteenth သိပ်းၵဝ်ႈ
20 twenty  ထဝႅၼ်းတီး ( ၼီး ) twentieth သၢဝ်း
21 twenty-one  –  ထဝႅၼ်းတီးဝၼ်း twenty-first သၢဝ်းဢဵတ်း
22 twenty-two – ထဝႅၼ်းတီးထူး twenty-second သၢဝ်းသွင်
23 twenty-three – ထဝႅၼ်းတီးတရီး twenty-third သၢဝ်းသၢမ်
24 twenty-four – ထဝႅၼ်းတီးၾူဝ်းရ် twenty-fourth သၢဝ်းသီႇ
25 twenty-five – ထဝႅၼ်းတီးၾၢႆႉၾ် twenty-fifth သၢဝ်းႁႃႈ
26 twenty-six – ထဝႅၼ်းတီးသိၵ်ႉၶသ် twenty-sixth သၢဝ်းႁူၵ်း
27 twenty-seven – ထဝႅၼ်းတီးသေးဝႅၼ်ႉ twenty-seventh သၢဝ်းၸဵတ်း
28 twenty-eight – ထဝႅၼ်းတီးဢဵတ်ႉထ် twenty-eighth သၢဝ်းပႅတ်ႇ
29 twenty-nine – ထဝႅၼ်းတီးၼၢႆႉ twenty-ninth သၢဝ်းၵဝ်ႈ
30 thirty – တိူတ်ႉရ်တီး thirtieth သၢမ်သိပ်း
31 thirty-one – တိူတ်ႉရ်တီးဝၼ်း thirty-first သၢမ်သိပ်းဢဵတ်း
40 forty – ၾူဝ်းရ်တီး fortieth သီႇသိပ်း
50 fifty – ၾိပ်ႉၾ်တီး fiftieth ႁႃႈသိပ်း
60 sixty – သိၵ်ႉထ်တီး sixtieth ႁူၵ်းသိပ်း
70 seventy – သေးဝႅၼ်ႉတီး seventieth ၸဵတ်းသိပ်း
80 eighty – ဢဵတ်ႉထ်တီး eightieth ပႅတ်ႇသိပ်း
90 ninety – ၼၢႆႉတီး ninetieth ၵဝ်ႈသိပ်း
100 one hundred – ဝၼ်းႁၢၼ်ႇတရႅတ်ႉ hundredth ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇ
500 five hundred – ၾၢႆႉၽ်ႁၢၼ်ႇတရႅတ်ႉ five hundredth ႁႃႈပၢၵ်ႇ
1,000 one thousand – ဝၼ်းတၢဝ်ႉသၼ်ႇၻ် thousandth ၼိုင်ႈႁဵင်
1,500

one thousand five hundred, or fifteen hundred – ဝၼ်းတၢဝ်ႉသၼ်ႇ ၾၢႆႉၾ်သၢၼ်ႇတရႅတ်ႉ

one thousand five hundredth ၼိုင်ႈႁဵင်ႁႃႈပၢၵ်ႇ
10,000 ten thousand – ထႅၼ်းတၢဝ်ႉသၼ်ႇ ten thousandth ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ
100,000 one hundred thousand – ဝၼ်းႁၢၼ်ႇတရႅတ်ႉ တၢဝ်ႉသၼ်ႇ hundred thousandth ၼိုင်ႈသႅၼ်
1,000,000 one million – ဝၼ်းမိဝ်ႊလ်လိၼ်ႊ millionth ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ