ႁဵၼ်းလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 26 တူဝ် လႄႈမႄႈၵပ်းငဝ်ႈၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၵွပ်ႈသင်လႄႈၵူၼ်းၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇလူင်ၼႆႉ ၽွမ်ႉၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းသေၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵၼ် ဢမ်ႇဝႃႈတေပဵၼ်လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၊ လႄႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းလၢႆလၢႆယူႇယဝ်ႉ ။

ၵွပ်ႈဝႃႈမီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼမ်လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈၸႂ်ၵၼ်သေၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈဢၼ်ၵၢင်သေၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

 

တူဝ်လိၵ်ႈလူင်ၼႆႉ ၶဝ်တေဢဝ်ဝႆႉတႅမ်ႈ မိူဝ်ႈတေႇၸႃႉတႅမ်ႈ တူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ တူဝ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးတႅမ်ႈသုတ်းၼိုင်ႈထႅဝ်ယဝ်ႉၸိုင် ၶိုၼ်းတႅမ်ႈထႅဝ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈလူင်ဢွၼ်တၢင်းတိၵ်းတိၵ်းၼႆယဝ်ႉ၊ သမ်ႉထႅင်ႈပေႃးႁဝ်းတေတႅမ်ႈ ၸိုဝ်ႈၵူၼ်း ၊ ၸိုဝ်ႈတီႈယူႇ ၊ ၸိုဝ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်တေၸႂ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈလူင်တႅမ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ Shan State, Thailand, London  ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ။

 

Capital letters: တူဝ်လိၵ်ႈယႂ်ႇ ။

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

 

Small letters: တူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉ ။

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z

 

5 Vowels in the English လႄႈႁႃႈတူဝ်ၼၼ်ႉၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် သရ မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၼႆၶႃႈ ။

A   E    I    O    U

 

21 Consonants in the English alphabet ယဝ်ႉၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈသၢဝ်းဢဵတ်းတူဝ်ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈမိူဝ်ႈၸႅၵ်ႇ သရ ႁႃႈတူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈတွင်းဝႆႉ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။

B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z

 

သဵင်ဢွၵ်ႇတူဝ်မႄႈလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း 21 တူဝ် လႄႈ ( သရ ) မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ 5 တူဝ်

ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵၼ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ( English Language ) ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ လွၵ်းလၢႆးဢၢၼ်ႇ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးဢွၵ်ႇသဵင် မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ ( သရ ) သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇတေႇၸႃႉႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်မႄႈၵပ်းငဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆၸိုင် တႃႇတေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈထူပ်းႁႃး ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ဢွၵ်ႇသဵင်မၼ်းၼႆ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈတိုၵ်ႉႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ မေႃၸိူဝ်းၼႆႉသေၵွၼ်ႇၶႃႈယဝ်ႉ ။

 

မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ 5 တူဝ် ( သရ ) Vowels ( ဝှၢဝ်ႊဝေႃႊသ် )

 

မႄႈၵပ်းငဝ်ႈ 5 တူဝ် ၼႂ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ( သရ 5 တူဝ် )

a = ဢႄး e = ဢႄႇ i = ဢီႉ o = ဢေႃႇ u = ဢႃႇ