ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ၼၢမ်းတၢင်ၸိုဝ်ႈယူဝ်းယူဝ်း - Common Adjectives

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း Common Adjectives (ၶွမ်ႊမွၼ်ႊဢႅတ်ႉၸျႅၵ်းထိပ်ႉဝှသ်) ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႁွင်ႉဝႃႈဢၼ်ယူဝ်းယူဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၽူႈတေႇၸႃႉၶဝ်ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉယူႇ ။

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈထွႆႈၵႂၢမ်းၼႆၸိုင် ”ပဵၼ်သင်လႄႈသမ်ႉတေလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းၼႆၸိုင်” ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းထွႆႈၵႂၢမ်း မၼ်းၸွႆႈပၼ်ႁႂ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ် တႃႇတေၽိုၵ်းလၢတ်ႈ ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်း ပေႃးႁဝ်းႁူႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထွႆႈၵႂၢမ်း မၼ်းၼမ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် လွင်ႈလၢတ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ တေႁတ်းလၢတ်ႈ ႁတ်းၸႃၼမ် တေလၢတ်ႈလႆႈၼမ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ ဝူၼ်ႉလႆႈဝႆးၶိုၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ ။

ယဝ်ႉၵေႃႈပေႃးႁဝ်းတေလဵပ်ႈႁဵၼ်း Grammar  ( ၵရႅမ်ႇမႃႊ  ) မၼ်းၵေႃႈတေငၢႆႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်းၸွမ်းၼႆၶႃႈ ၊ ဢႅတ်ႉၸျႅၵ်းထိပ်ႉဝှသ် သမ်ႉပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ? Adjective ၵေႃႈပဵၼ် ထွႆႈၵႂၢမ်း ထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼၢဝ်းသ် ( Nouns ) ၼၼ်ႉၸႅင်ႈလႅင်းလီၶိုၼ်ႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁူႉလွင်ႈၼၼ်ႉလီလီ ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ black dog မႃသီလမ် ၊ bad boy လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း Adjective ၼၼ်ႉမၼ်းမႃးသိုပ်ႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼၢဝ်း ( noun ) ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉမဵဝ်းမၼ်းလီၶိုၼ်ႈၼႆၶႃႈ ။

ၶပ်းမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢၢၼ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.   

able

ဢႄႊပလိူဝ်ႇလ်

ပဵၼ်လႆႈ

2.   

bad

ပႅတ်ႉတ်

ဢမ်ႇလီ

3.   

best

ပႅတ်ႉသထ်

လီ

4.   

better

ပႅတ်းထိူဝ်ႇ

လီၵႂႃႇ

5.   

big

ပိၵ်ႉၵ်

ယႂ်ႇ

6.   

black

ပလႅၵ်ႉၶ်

လမ်

7.   

certain

ၶျိူဝ်ႊထဵၼ်ႊ

မၢင်ဢၼ်

8.   

clear

ၶေလႊရ်

ႁူႉလႅင်းလီ

9.   

different

တီႇၾ်ၾႅၼ်ႇ

ပိူင်ႈၵၼ်

10.              

early

ဢိူဝ်ႊရ်ရီႇ

ၸဝ်ႉလီ

11.              

easy

ဢီႊသီႇ

ငၢႆႈလီ

12.              

economic

ဢီႇၶွၼ်ႇၼူဝ်ႊမိၵ်ႉ

လွင်ႈမၢၵ်ႈမီး

13.              

federal

ၾႅတ်ႉတိူဝ်ႇရေႃႊ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်

14.              

free

ၾရီႊ

လၢႆ ၊ ၾရီႊ

15.              

full

ၾူးလ်

တဵမ်

16.              

good

ၵုတ်ႉတ်

လီ ၊ ၶႅမ်ႉ

17.              

great

ၵရဵတ်ႉထ်

လီ ၊ ယိုင်ႈယႂ်ႇ

18.              

hard

ႁၢတ်ႉရ်တ်

ယၢပ်ႇ

19.              

high

ႁၢႆႉ

သုင်

20.              

human

ႁိဝ်ႊမႅၼ်း

ၶိူဝ်းၵူၼ်း ၊ယၵူၼ်း

21.              

important

ဢိမ်ႇၽူဝ်ႊရ်ထႅၼ်ႉထ်

လွင်ႈယႂ်ႇ

22.              

international

ဢိၼ်းတိူဝ်ႇၼႄႇသျိၼ်ႇၼေႃႇ

ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵူႈမိူင်း

23.              

large

လၢၵ်ႉရ်ꩡ်

ယႂ်ႇၼႃႇ

24.              

late

လဵတ်ႉထ်

တူၵ်းလိုၼ်း

25.              

little

လိတ်ႉထိူဝ်ႇလ်

လဵၵ်ႉ

26.              

local

လူၵ်ႉၶေႃႊလ်

ၼႂ်းမိူင်း ၊ ဢွင်ႈတီႈ

27.              

long

လွင်ႊ

ယၢဝ်း

28.              

low

လူဝ်ႊ

တူၵ်းတႅမ်ႇ

29.              

major

မႄႊꩡိူဝ်ႉရ်

လွင်ႈယႂ်ႇ

30.              

military

မီႉလီႉထႃႇရီႇ

သိုၵ်းႁၢၼ်

31.              

national

ၼႄႇသျိၼ်ႇၼေႃႇလ်

သၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

32.              

new

ၼိဝ်ႊ

မႂ်ႇ

33.              

old

ဢူဝ်ႊတ်

ၵဝ်ႇ

34.              

only

ဢွၼ်ႊလီႇ

ဢၼ်လဵဝ်

35.              

other

ဢႃတိူဝ်ႇရ်

တၢင်ႇဢၼ်

36.              

political

ၽူဝ်ႊလိထိၵ်ႉၶေႃႇလ်

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း

37.              

possible

ၽူဝ်ႊသိပ်ႉပိူဝ်ႇလ်

ပဵၼ်လႆႈ

38.              

public

ၽပ်းပလိၵ်ႉၶ်

ၽုၺ်ႇၼေ ၊ ပိုၼ်ၽေႈ

39.              

real

ရေႊလ်

တႄႉ ၊ တႄႉႁိုဝ်

40.              

recent

ရီႇၶျႅၼ်ႊထ်

မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ

41.              

right

ရၢႆႉထ်

ၶႂႃ

42.              

small

သ​မေႃႊလ်

လဵၵ်ႉ

43.              

social

သူဝ်းၶျဵဝ်ႊလ်

တူင်ႇဝူင်း

44.              

special

သ​ၽႄႊၶျိူဝ်ႊလ်

ဢၼ်ၶိုၵ်ႉ

45.              

strong

သတရွင်း

ၵႅၼ်ႇၶႅင်

46.              

sure

သူဝ်ႊရ်

မၼ်ႈၸႂ်

47.              

true

ထရူႊ

လွင်ႈတႄႉ

48.              

white

ဝၢႆႉထ်

ၶၢဝ်

49.              

whole

ႁူဝ်ႊလ်

တင်းမူတ်း

50.              

young

ယင်ႊ

ၼုမ်ႇ