ၾဝိူပ်ႉသ်ထူႇပီႇ - Verb to be ပဵၼ်ဢီႈသင် ၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈလႂ် မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢင်းၵိတ်းၵၼ်ၶႃႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

မႃးႁူႉၸၵ်း Verb to Be / ဝိူပ်ႉရ် ထူႇ ပီႇ /

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်လၢႆလၢႆၵေႃႉ ၵေႃႈတေပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၊ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇပေႃးပွင်ႇၸႂ်လီၸိုင် သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းဢၼ်လႆႈသွၼ်ဝႆႉပၼ်ပႃႈတႂ်ႈသေ ၽိုၵ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတူၺ်း ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝိူပ်ႉရ် ထူႇ ပီႇ ၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ။

ဢၼ်ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်လႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၾဝိူပ်ႉသ်ထူႇပီႇ - Verb to be ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈလမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇၽူႈတိုၵ်ႉတေႇၸႃႉႁဵၼ်းမႂ်ႇမႂ်ႇၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။