ၼၢဝ်းသ် ထွႆႈၵႂၢမ်း ယူဝ်းယူဝ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် - Common Nouns

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Common Nouns (ၶွမ်ႊမွၼ်ႊၼၢဝ်းသ်) ဢမ်ႇၼၼ် (ၼၢဝ်းသ်ယူဝ်းယူဝ်း)  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထွႆႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇ ပိၼ်ႇ ပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းၼႆၶႃႈ ၊ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ထုၵ်ႇလီလႆႈလူဢၢၼ်ႇဝႆႉၼမ်ၼမ်ယူႇ တႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈတွင်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇ တီႈပွင်ႇမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီၽိုၵ်းလူဢၢၼ်ႇပၼ်ၵူႈဝၼ်းလႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၼႆၶႃႈ ။

ၵွပ်ႈသင်လႄႈႁွင်ႉဝႃႈ ၼၢဝ်းယူဝ်းယူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼၢဝ်းသ်မဵဝ်းငၢႆႈ ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈ ?

ၽႂ်းၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းၼႆႉ ၶဝ်တေၸႅၵ်ႈၽေဝႆႉ ႁူဝ်ၶေႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈ ၶွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူႈဢၼ် ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Noun , Verb , Adjective , Adverb ဝႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ၶွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ ။ 

ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵၼ်းတီႈၼႆႉတႄႉပဵၼ် Nouns ၊ ႁွင်ႉဝႃႈ Common Nouns (ၶွမ်ႊမွၼ်ႊၼၢဝ်းသ်) ၼႆယူႇၶႃႈ ။

ပ်းမၢႆ

ထွႆႈၵႂၢမ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ

တီႈပွင်ႇ

1.     

area

ဢႅဝ်ႉရိဢႃႇ

ၼႃႈလိၼ်

2.     

book

ပုၵ်ႉၶ်

ပပ်ႉလိၵ်ႈ

3.     

boy

ပွႆး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး

4.     

box

ပွၵ်ႉၶသ်

ၵွင်ႇ ၊ တိူၵ်ႈ

5.     

business

ပီးꩡျီႉၼိတ်ႉသ်

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး

6.     

case

ၶဵတ်ႉသ်

လွင်ႈတၢင်း

7.     

child

ၶျၢႆႊလ်တ်

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

8.     

company

ၶွမ်ႊၽၼီႇ

ၶွမ်ႇၽၼီႇ

9.     

country

ၶၢၼ်ႊထရီႊ

မိူင်း

10.            

eye

ဢၢႆး

တႃ

11.            

fact

ၾႅၵ်ႉထ်

လွင်ႈတေႉ

12.            

family

ၾႅမ်ႊမိလီႇ

ၼႃႈႁိူၼ်း

13.            

government

ၵႃႊဝိူဝ်ႇမႅၼ်ႉထ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

14.            

group

ၵရုပ်ႉၽ်

မူႇၸုမ်း

15.        

hand

ႁႅၼ်းတ်

မိုဝ်း

16.        

home

ႁူမ်ႊ

ႁိူၼ်း

17.        

job

ၸွပ်ႉ

ၵၢၼ်

18.        

life

လၢႆႉၾ်

သၢႆၸႂ်

19.        

lot

လွတ်ႉထ်

ၼမ်ၼႃႇ

20.        

man

မႅၼ်း

ၽူႈၸၢႆး

21.        

money

မႃႊၼီႊ

ငိုၼ်း

22.        

month

မၼ်ႉထ်

လိူၼ်

23.        

mother

မႃႊတိူဝ်ႇရ်

မႄႈ

24.        

Mr

မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ

ၸၢႆး

25.        

night

ၼၢႆႉထ်

ၵၢင်ၶိုၼ်း

26.        

number

ၼၢမ်ႊပိူဝ်ႇ

တူဝ်ၼပ်ႉ

27.        

part

ၽၢရတ်ႉထ်

ပွတ်းတွၼ်ႈၼိုင်ႈ

28.        

people

ၽီႊၽိူဝ်ႇလ်

ၵူၼ်း

29.        

place

ၽလဵတ်ႉၶျ်

ဢွင်ႈတီႈ

30.        

point

ၽွႆႉထ်

လွၵ်းၼေ

31.        

problem

ၽရူဝ်ႊပလႅမ်ႇ

ပၼ်ႁႃ

32.        

program

ၽရူဝ်ႊၵရႅမ်း

ႁူင်းၵၢၼ်

33.        

question

ၶႂၢႆႇသျိၼ်ႇ

ၶေႃႈထၢမ်

34.        

right

ရၢႆႉထ်

ၶႂႃ ၊ ၸွင်ႇၸႂ်ႈ

35.        

room

ရုမ်ႈ

ၶွင်ႉ ၊ လုၵ်း

36.        

school

သၶျူးလ်

ႁူင်းႁဵၼ်း

37.        

state

သတဵၵ်ႉထ်

ၸိုင်ႈမိူင်း

38.        

story

သ​တေႃႊရိႇ

ပိုၼ်း

39.        

student

သထူးတဵၼ်ႇထ်

လုၵ်ႈႁဵၼ်း

40.        

study

သတႃႊတီး

ႁဵၼ်း

41.        

system

သိတ်ႉသ်ထႅမ်ႇ

လွၵ်းပိူင်

42.        

thing

တိင်ႊ

ၶူဝ်းၶွင်

43.        

water

ဝႃႊထိူဝ်ႇ

ၼမ်ႉ

44.        

week

ဝိၵ်ႉၶ်

ဝူင်ႈ

45.        

woman

ဝူႊမႅၼ်း

ၽူႈယိင်း

46.        

word

ဝိူရတ်ႉတ်

ထွႆႈၵႂၢမ်း

47.        

world

ဝိူရလတ်ႉတ်

လုမ်ႈၾႃႉ